BAN GIÁM HIỆU

 

Hiệu trưởng : Nguyễn Tiến Hoà
Ngày sinh : 19/05/1960
Quê quán : Xã Đức Hồng - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: TT Kỳ Anh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Chuyên ngành : ĐHSP Vật Lý
Điện thoại cơ quan: 02393868475. Di động: 0983784195
Email:
Nguyentienhoa1960@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Bùi Văn Quán
Ngày sinh : 02/06/1978
Quê quán : Xã Kỳ Phú - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay : TT Kỳ Anh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Chuyên ngành : ĐHSP Toán
Điện thoại : 0912231769
Email:
BVQ1975@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh : 21/10/1981
Quê quán : Xã Yên Hồ – Đức Thọ - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay : Xã Kỳ Long - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Chuyên ngành : ĐHSP Chính trị
Điện thoại :
0983.108.675
Email: anhtuanlqc@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hòa
Ngày sinh: 02/07/1980
Quê quán: Kỳ Phương – Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay:Kỳ Phương – Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Chuyên ngành: Thạc sỹ Ngữ văn
Điện thoại :
094.111.6668
Email: Hoangakp@gmail.com