A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch tổ chức "Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều"

Thực hiện Kế hoạch số1352/KH-SGDĐT ngày 24/07/2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, trường THPT Lê Quảng Chí xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” của đơn vị, cụ thể như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ

 

Số:   110  /KH-THPTLQC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Thị xã Kỳ Anh, ngày  27 tháng 07  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” nhân Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm

 Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820)

 

 

Thực hiện Kế hoạch số1352/KH-SGDĐT ngày 24/07/2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, trường THPT Lê Quảng Chí xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” của đơn vị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là giáo viên và học sinh) và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động kỉ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820) nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với văn hoá Việt Nam và nhân loại.

Thông qua Cuộc thi này và các hoạt động kỷ niệm để giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên; động viên, khuyến khích các em tích cực tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều nhằm góp phần bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị của tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều, luôn có ý thức gìn giữ, bảo vệ, tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hoá của tỉnh.

2. Yêu cầu

Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực, có chất lượng, có ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng; có quy mô phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

1. Ban chỉ đạo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Hoà

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Bùi Văn Quán

Phó hiệu trưởng

Phó ban

4

Lê Quang Trung

BT Đoàn trường

Thành viên

5

Lê Ngọc Anh

CT Công đoàn

Thành viên

6

Nguyễn Văn Hùng

TTCM Ngữ văn

Thành viên

2. Ban tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Nguyễn Văn Hòa

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Lê Ngọc Anh

CT Công đoàn

Thành viên

3

Lê Quang Trung

BT Đoàn trường

Phó ban

4

Mai Văn Quyết

PBT Đoàn trường

Thành viên

5

Đặng Văn Long

TTCM

Thành viên

6

Nguyễn Văn Hùng

TTCM

Thành viên

7

Nguyễn Thị Lệ Thanh

TPCM

Thành viên

8

Phan Mẫn Tuệ

TTCM

Thành viên

9

Nguyễn Xuân Cường

TTCM

Thành viên

10

Hà Tiến Dũng

TTCM

Thành viên

11

Phạm Thị Ánh Tuyết

TTVP

Thành viên

12

Võ Hải

TTCM

Thành viên

3. Ban giám khảo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Nguyễn Văn Hòa

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Hùng

TTCM

Phó ban

3

Nguyễn Thị Lệ Thanh

TPCM

Phó ban

4

Nguyễn Thị Thuỳ Phương

GV Ngữ văn

Thành viên

5

Nguyễn Mạnh Trà

GV Ngữ văn

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thanh

GV Ngữ văn

Thành viên

7

Mai Thị Mỹ

GV Ngữ văn

Thành viên

8

Lê Thị Thuỳ

GV Ngữ văn

Thành viên

 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”

- Sau khi có phát động của nhà trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường và tổ Ngữ văn triển khai, đôn đốc giáo viên, học sinh tham gia Cuộc thi và có các giải pháp phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ giáo viên, học sinh làm bài dự thi có số lượng đông đảo và có chất lượng cao.

- Thành lập Ban Giám khảo, xây dựng đề cương, đáp án, thang điểm, hướng dẫn chấm và tổ chức chấm bài nghiêm túc.

2. Nội dung thi, đối tượng dự thi và thể lệ Cuộc thi

- Nội dung: Thi viết “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”.

- Đối tượng dự thi: Toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

- Thể lệ Cuộc thi (Gửi kèm theo Kế hoạch này).

3. Lịch triển khai Kế hoạch

- Từ 27/7/2020 đến 30/8/2020: Phát động Cuộc thi, các thí sinh viết bài dự thi và gửi về Ban tổ chức.

- Từ 01/9/2020 đến 10/9/2020: Chấm thi tại trường.

- Từ 11/9 đến 15/9: Sở tổ chức chấm thi và thông báo kết quả.

4. Quy định số lượng bài thi

- Nộp về trường: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường có bài dự thi;

- Nộp về Sở: 10 bài, trong đó có 02 bài thi của giáo viên và 08 bài của học sinh.

5. Quy định việc nộp bài thi

- Ngày 25/08/2020 hoàn tất quá trình nộp bài về cho Ban tổ chức.

+ Bài thi của học sinh nộp về cho Đoàn trường (qua đồng chí Lê Quang Trung và đồng chí Mai Văn Quyết)

+ Bài thi của giáo viên, nhân viên nộp về cho Công đoàn trường (qua đồng chí Lê Ngọc Anh).

- Ngày 10/9/2020, nộp bài thi về Sở GD&ĐT (trực tiếp Phòng Giáo dục Phổ thông, gồm: Bài thi tham gia vòng chấm thi của Sở (đóng thành 01 gói); Bảng điểm thi; Bản báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức cuộc thi.

6. Quy định lưu trữ bài dự thi

- Trường THPT lưu trữ bài thi của đơn vị.

- Sở GD&ĐT lưu trữ bài thi ở Sở (Thời hạn lưu trữ bài thi là 01 năm).

7. Tổ chức Tổng kết, khen thưởng Cuộc thi

- Tổng kết và khen thưởng tại trường (hoàn thành trước 10/9/2020)

- Sở GD&ĐT kết thúc nhận bài thi trước 17h00 ngày 10/9/2020; tổ chức tổng kết và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt kết quả cao trong Cuộc thi (hoàn thành trước 20/9/2020).

- Cơ cấu giải thưởng:

1. Giải tập thể:

01 giải nhất: 200.000 đồng.

02 giải nhì, mỗi giải: 150.000 đồng.

03 giải ba, mỗi giải: 100.000 đồng.

05 giải khuyến khích, mỗi giải: 50.000 đồng

2. Giải cá nhân:

01 giải nhất: 200.000 đồng.

02 giải nhì, mỗi giải: 100.000 đồng.

05 giải ba, mỗi giải: 50.000 đồng.

10 giải khuyến khích, mỗi giải: 30.000 đồng.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ nguồn ngân sách nhà nước (theo phân cấp ngân sách) và nguồn kinh phí xã hội hóa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi và chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường hưởng ứng cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo; tổ chức chấm thi.

-  Theo dõi và đôn đốc toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Cuộc thi đúng tiến độ và thời gian của Cuộc thi.

- Tổ chức phát động Cuộc thi và tổ chức tổng kết, trao giải.

- Báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Cuộc thi về Sở GD&ĐT (theo mẫu).

2. Công đoàn, Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” đến tận giáo viên, nhân viên và học sinh.

 - Động viên, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi tốt nhất.

- Thu bài thi nộp về Ban tổ chức đúng thời gian quy định.

3. Tổ Ngữ văn

- Xây dựng đề cương, đáp án trước ngày 06/08/2020;

- Xây dựng biểu điểm, tổ chức chấm thi và công bố kết quả trước ngày 09/09/2020;

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn 02 bài thi của giáo viên và 08 bài thi của học sinh có chất lượng để nộp về Sở;

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, yêu cầu các thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- BGH, CĐ, ĐTNCS;TTCM;

- Ban Chỉ đạo;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 7  năm 2020

 

THỂ LỆ CUỘC THI

“Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:1352/KH-SGDĐT  ngày 24/7/2020 của Sở GDĐT)

 

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Câu 1. Trình bày  ngắn gọn những hiểu biết của bạn về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du. Hãy cho biết việc tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du có ý nghĩa gì cho việc đọc hiểu các sáng tác của Nguyễn Du nói chung và Truyện Kiều nói riêng?

Câu 2. Hãy viết bài văn thuyết minh về Truyện Kiều của Nguyễn Du và trình bày ngắn gọn những sáng tạo nổi bật của tác giả thể hiện trong kiệt tác Truyện Kiều so với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (khoảng 800 từ).

Câu 3. Bạn cảm nhận như thế nào về sức sống của Truyện Kiều trong dòng chảy văn hóa, văn học dân tộc? Theo bạn, chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy giá trị của Truyện Kiều của Nguyễn Du trong tình hình hiện nay ?       

Câu 4. Theo bạn, việc tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” có ý nghĩa như thế nào trong dịp kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820)?                                                                                                               

2. Hình thức thi

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay trên giấy A4; Bài thi phải được đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Ngoài trang bìa ghi rõ Bài dự thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác), số điện thoại liên lạc của người dự thi.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI THI

Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và Hội đồng giám khảo không tham dự Cuộc thi. (Cấp Sở)

IV. ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN NHẬN BÀI THI

1.  Địa chỉ, thời gian nhận bài thi ở cơ sở:

Phòng GD&ĐT; Trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX; Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp  quy định cụ thể địa chỉ, thời gian nhận bài thi tại đơn vị.

2.  Địa chỉ, thời gian nhận bài thi ở Sở GD&ĐT

a) Địa chỉ nhận bài thi:

Sở GD&ĐT, số 52, đường Lê Hồng Phong, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh (nộp trực tiếp cho Phòng Giáo dục Phổ thông).

b) Thời gian nhận bài thi, tổng kết và trao giải:

- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: trước 17h ngày 10/9/2020 (theo dấu Bưu điện).

- Tổng kết và trao giải: trước ngày 20/9/2020.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Dự kiến cơ cấu giải thưởng gồm:

1. Giải tập thể:

01 giải nhất: 1.000.000 đồng.

03 giải nhì, mỗi giải  700.000 đồng.

05 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng.

10 giải khuyến khích, mỗi giải:  300.000 đồng

2.Giải cá nhân:

01 giải nhất: 1.000.000 đồng.

05 giải nhì, mỗi giải: 700.000 đồng.

10 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng.

20 giải khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng.

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải

Những bài thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và giới thiệu trên Bản tin Giáo dục, trang thông tin điện tử của Ngành GDĐT và các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

Trên đây là Thể lệ và câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, đề nghị học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ giáo viên tích cực tham gia./.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

 

Mẫu 2 (Dành cho các Trường THPT; các Trung tâm GDNN&-GDTX, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp)

BÁO CÁO

Về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về

Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”

Đơn vị.......................

 

TT

Cán bộ, giáo viên/giảng viên

tham gia cuộc thi

Học sinh/sinh viên tham gia cuộc thi

Ghi chú

SL

TL

SL

TL

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

……….,Ngày       tháng        năm 2020

                                                          Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG ĐIỂM

Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”          

Trường (Trung tâm): ….

 

TT

Họ và tên người dự thi

Chức vụ

(giáo viên, học sinh lớp)

Điểm bài thi

Đạt giải

(cấp trường)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ……….,   Ngày       tháng        năm 2020

                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 205
Hôm qua : 276
Tháng 03 : 890
Năm 2021 : 19.042