Thời khoá biểu học thêm, áp dụng từ ngày 22/06/2020