Niêm yết ba công khai năm học 2012-2013, theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo