Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 17/09/2018

THỜI KHÓA BIỂU CẢ NGÀY

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Tiến Hòa                           10B 10A                              
                                                           
Bùi Văn Quán                 12H 12H                           12H       12H    
                                                           
Nguyễn Anh Tuấn                                         12A 12B     12D       12C  
                                                           
Đặng Văn Long       12M                 12A     12A 12A 12M       12A 12M 12M            
                                                           
Nguyễn Anh Tuấn T     12E   12K 12E 12E   11B     11B   12K 12E   11B 12K 12K             11B 11B   12K  
                                                           
NGuyễn T Thanh Hải     10G 10G   11C 11C   10E   10E                   10E   10G 11C   10G   10E    
                                                           
Lê Thế Thông         10A   12I                 12C 12C   10A     12I 12I 10A 10A 12I 12C   10A  
                                                           
Võ Viết Chương         11A 12G 11A     12B 11A 11A   12B 12B           12G 11A 11A 12B   12G 12G      
                                                           
Tôn Thị Quỳnh Giang         11D 11D 12D   11M       11D 11D     12D 12D 11C               12D 11D 11D  
                                                           
Trần Đức Hiếu     12K         11A 12B 11B 11B   12C 12G 11C           11A 12M   12E 12I   12H   11C  
                                                           
Đinh Thị Hoa   10A 10B                   10H 10G   11H 11I   10G       10A   11I 11H 10B   10H  
                                                           
NGuyễn Thị Thanh tin       12A           11K 11G   11E 11K 12D 11G   11M     11M 11E                
                                                           
Nguyễn Ngọc Anh       12D   12D 12A 11K             12M           11K   12A 12A 12M          
                                                           
Hà Tiến Dũng   11A   11E   12K 12B         11E 12B     12K   12B 11A                      
                                                           
Dương Văn Anh     11D 10K   10G   10B 11G 10A 10A 10G 10K   11D                     10B 10I 11G 10I  
                                                           
Nguyễn Đình Tú         10M 10C 11B 10D 10H             10M 10C 10H 10E   11B 10M   10D 10E          
                                                           
Hoàng Thị Thanh   12G     11I   12G 11C 11I 11M           11I   12C 11H       11C     11M 11H 12C    
                                                           
Hồ Thị Thúy Hằng     12M   11H   11H 12C                         12I 12D 12G   12K          
                                                           
Lại Năng Hà     12D   11B     12E 12G 11D   11D                 12D 12G 12E   11B   12M 11B 12M  
                                                           
Đinh Văn Ngọc   11H   11M   11E 11K 10H     11M 10H 11H   11E                 10B 11C 11C   10B 11K  
                                                           
Nguyễn Xuân Hoàng   10C     12A     12A   10C 12A                                 12A    
                                                           
Vũ Quang Hợp   10E     10E 11G 11I 10K   11A             11G   11I       10K   10D 11A 10D   10E  
                                                           
Nguyễn Hữu Trường     10I   10B 10I 10A 12G   12M         10B           10B 10A   10C 10M 12M     12G  
                                                           
Nguyễn Hùng         12H               10G   12C 12H 10G 10D 10K   12H 10D   12C            
                                                           
Nguyễn Thị Thuận     11K   11K                         11A 11E       11B 11A   10K 11K 11E 11B  
                                                           
Nguyễn Văn Tường   11D 11M 12K     11D 11G 11H 12D       11H               12K 11M   11G 12D   10H    
                                                           
Phan Thị Hiền       12B     10E   12I 12A 11C 12I 10C       12B 11I 12A               11C   11I  
                                                           
Mai Văn Quyết                 12E                       10M   10H   12E 10E        
                                                           
Phan Mẫn Tuệ   10H 10A 10C       10C 11K   10G 10E 10A 10D   11E 10H 10E 10I   11E 11K 11I 10G   11I   10I 10D  
                                                           
Dương Đức Cảnh   12A 12B 11H             12G 11M 11A 12A 11B 12B 11D 11G 12H     12H 11K 12G 11E   11I 11C 12A  
                                                           
Lê Quang Trung   10K       12C 10K 10M 12D   10B   12D 12E         10M             12C 12E   10B  
                                                           
Trần Đức Liên   11B 11C   11G 11H 12K 12I 12M     12K 12M 11A   11A 11M 11C 11D   11G 11B 11D 11H     12I 11M 11G  
                                                           
Nguyễn Đình Vượng   12D 10D 12H   10M   10E 10A 10B 10H 12B   10K 10G 12I 12M 12G 12E   10I   12C 12K 10C          
                                                           
Nguyễn Thị Tú                                                 HOP          
                                                           
Nguyễn Văn Hòa       HOP           12E           12E         12E 12E                
                                                           
Nguyễn Thị Thanh   12C 12C   12C   12C 12K         12K                       12C   12K 12K    
                                                           
Nguyễn Văn Hùng   12M 10C   10C 12M 12M       12M                   10C           10C 10C    
                                                           
Nguyễn Mạnh Trà     12A   10I   10I       12D 12D       12D 10I 10I               12A 12A   12D  
                                                           
Nguyễn Thị Thùy Phương   11E   11A   12I 11E 11E   11I     11I 12I 12I           11I 11I   12I 11A   11A 11A 11E  
                                                           
Nguyễn Thị Lệ Thanh   12H 12G 12G     12H 12H 11C 11C   11C   12H 12G 11C 11C   12G                      
                                                           
Lê Thị Thùy     11B   10K 11B                   10K 10K 11B 11B         11D 11D 11D 11D   10K  
                                                           
Mai Thị Mỹ     10E 10E                   10M 10M 10B 10B           10B     10M 10E      
                                                           
Nguyễn Duy Hùng         11C     11H   12K   12E 11C 12D 12H           12K 11D 12D 11G   12H   12E    
                                                           
Võ Thị Thanh Tâm   12I     12I           12C   12G     12G         12M 12C           12M 12I  
                                                           
Lê Đình Thương                 12A 10M 10M 10I   10A 12A             10B 10C 10K 12B 12B 10H 10K 10C  
                                                           
Lê Ngọc Anh         12M       12C 12C   12M                         12H          
                                                           
Nguyễn Xuân Cường       11D   11A   10A 11E 12G   11G     11H 11B 10A       11C   12K 12D            
                                                           
Trần Thị Thúy       10I   11K     10M     11I   10I 10K 10H         10K         10H   10M 11M  
                                                           
Nguyễn Thị Bích Ngọc       10D   12A 10G   10B 10E           10G 12E 10C         10D 10E 10B 10C   12I 12B  
                                                           
Nguyễn Văn Thìn   11G 11A   12G           12H 12G 11B 11C 11K 11D 11H 12I 12M             12K 11E 11I 12E  
                                                           
Võ Hải       12C       12M 11D 12I 11D 12C 12I 12M   12M 12I 11D 12C                      
                                                           
Đào Thị Huyền         12D 12H   12D                     12D       12H         12D 12H  
                                                           
Phan Thị Thư   12B 10K   12E           12B   12E       12G 12E       10K 12B   12G 12E 10K 12G    
                                                           
Nguyễn Thị Ngọc Anh   11I   11K       11I 11A 11E 11I 10M   11E 11A     10M 11K             11E 10M 11K 11A  
                                                           
Phan Thị Thuận   11C 11H 11C     11G 11B 12K 11H 12K 12A   11B 11G   12K 12A 11G   11H 11C   11B 12A          
                                                           
Nguyễn Thị Tứ                                                            
                                                           
Lê Thị Thùy Dung   10G   10B     10B   10C 10H   10B 10E   10H 10C 10E 10G 10H   10G 10C 10E              
                                                           
Phạm Thị Hiền   10B 10M 10M   10K         10K 10K 10B         10B 10B       10M 10M 10K          
                                                           
Trần Thị Ngọc Hà         10H 10H   12B     10D 10D                 10H 10H       10D 12B 12B    
                                                           
Bùi Phan Huân   10M     12B 12B                   10I   10A 12B   12B 10G     10I   10G 10A 10M  
                                                           
Bùi công Bình   12E 12I 12E             12E   12H       12H 12H 12I                      
                                                           
Nguyễn Thị Hiền   12K 12H 12I             12I 12H   12C 12K           12C                  
                                                           
Trần Thị Thùy Dung         10G         11G           11K 11K         11G 11G 11K 10G 11K 11G 10G 10G  
                                                           
Hà Thúy Hằng         11M 11M 11M                 11M   11H     10A 11M     11H 10A 10A 11H 11H  
                                                           
Nguyễn Thị Nga   10I   10H             11K   10I 10H               10I 10I 10H 10H          
                                                           
Nguyễn Thị Thủy   11K 11I 11I               11K 11K 11I 11I                 11I 11K          
                                                           
Nguyễn Thị Hòa   11M 11G 11G             11H 11H 11G 11G 11M             11H 11H 11M 11M 11G        
                                                           
Lê Thị Thảo Nguyên         10D 10A   11M 10I 10D 10I 10A       10A 10D   11M             10I 11M 10D    
                                                           
Lê Thái An   10D 11E   11E 10D 10D             10C 10C   11E 11E 10C   10D   11E 11E            
                                                           
Phạm Thị Thúy Hằng     10H 10A   10B 10M 10G 10D 10K   10C 11M 10E 10I                              
                                                           
Trần Quốc Hương       11B   11I 10H 10I 10G 10G 11E   10D 11M 10E 10E 11A 11K 10D                      
                                                           
Đặng Hoa           10E 10C 11D 10K 10I 10C   10M   10D 10D 10M 10K     11D 10E   10I            
                                                           

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 14-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn