Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 22/04/2018

THỜI KHÓA BIỂU CẢ NGÀY

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Tiến Hòa                   10A                                 10B      
                                                           
Bùi Văn Quán                         12E 12E         12E         12E            
                                                           
Nguyễn Anh Tuấn           12M           12C                                    
                                                           
Đặng Văn Long     11A 11A             12B 11A 11A 12K   12B 12B 11A 12K     12B       12K 12K      
                                                           
Nguyễn Viết Hải                                                            
                                                           
Nguyễn Anh Tuấn T       10G   10B 10B 11B 11B 10G 10B 10G   11B     11B 11B 10B 10G                    
                                                           
Hồ Minh Hòa   12M 11H               11H 11H   11I 11I 12M 12M 12A   11H   11I 11I 12A 12A 12A 11H   12M 11I
                                                           
Lê Thái An     12H   10E 12H 12H 10C 10E   10E 10E           12H 10C 10C 10E 10C                
                                                           
NGuyễn T Thanh Hải   12I 12I   12I 10I 10I 10H         10H 10H 12I 10H 10I 10I   12I                    
                                                           
Lê Thế Thông         10K 12C 12G       12G 12G   10K 10K 12G 12C 12C   10K 12C       10K          
                                                           
Võ Viết Chương         10A 12D                   12D       10A   12D 10A 10A   10A       12D
                                                           
Tôn Thị Quỳnh Giang         10D 11D   10D     11D     10D 10D 10D 11D       11D 11D                
                                                           
Trần Đức Hiếu   12G 12E 12A   12A 12B 12D 12H 12C 12E 12D   12G 12A           12H 12C 12D   12B 12E 12H 12C 12B 12G
                                                           
Đinh Thị Hoa                                                            
                                                           
NGuyễn Thị Thanh tin       10E   11A 11G   10H 11E   10I 11B 11D 10E 11I 10H 11M 10G 11K 10I 11C 10G   11H          
                                                           
Đặng Thị Như Hoa   10K 12K 12I   10A   12M 10D 10B 10C 12M 12M 10M   10A 10M 10K 12I 12K 10C 10D 10B 12I 12K          
                                                           
Nguyễn Ngọc Anh   11H     11A       11A 12G       11A 11A 11A   11H 11K               12G 11K   11A
                                                           
Hà Tiến Dũng     10A 12M             12M 10B 12B   10A     12B 12B 10B                    
                                                           
Dương Văn Anh   11B 11D 11I   11E 11E 12C 11E 12D 11B 11B 12C 12D 11D                       11I 11B 11B 11E
                                                           
Tô Ngọc Vấn     10C 10K                 11C 11H 10C 10K   11G 11H 11C 11G 11G 10D   11C 10D 11G   11C  
                                                           
Nguyễn Đình Tú     12A   12A     12A 12K   12H 12A 12H   12K 12K 11M   11M 12H 12A 11M   11M            
                                                           
Hoàng Thị Thanh     10M   10I   10E   10G 12E 10H 12I 10G               12E 10E   10I 10H     10M 10I 12I
                                                           
Hồ Thị Thúy Hằng   11D 11I   11I 11I 12E                 11K   11D 12M 12B   12I       12G 12C   12D 11K
                                                           
Lại Năng Hà         10B               12I   12D         12E 10B 10B 12I 12G   10B 12E 12D 12G  
                                                           
Đinh Văn Ngọc   12H 11E         12K 12C 11M   11D   12A   11M 11E 12K   12A           11D 12A   12H 12C
                                                           
Nguyễn Xuân Hoàng   12B     12B       11H 11A       12B 11H                 11A 12M   12M   11A 12B
                                                           
Vũ Quang Hợp         11G                     11G 10A     11B 10A   10C 11G 11B 11B 10A     10C
                                                           
Nguyễn Hữu Trường         12K   12A 10E   12K           10G 10E           12B         12B 10G 12A
                                                           
Nguyễn Hùng   10H     12H 10M 10D       10D 10H 12D     10M         11C 12H                
                                                           
Nguyễn Thị Thuận       10A       10B   12M 10K 10A 10A       10B 10D   12C   10K 10E   10B          
                                                           
Nguyễn Văn Tường     10I 10M     11H 10K 11M 11I 10I   11D         10H 11G 10I                    
                                                           
Phan Thị Hiền         11B 11B 11B                 11E 11A     12G 11A         12I 11K      
                                                           
Mai Văn Quyết                           10C                     10C 10G 10C     12E
                                                           
Phan Mẫn Tuệ   12E 11K 11H     12I 11H 12B   12A 12E 12K 12I   12A 12K 12M 12G   12B 12G 12M 11K            
                                                           
Dương Đức Cảnh     11B 12C   11G 12C 11A 11D             11B 11G 11I 12H   12D 11A 11D 11C   11C 12D 12H 11I  
                                                           
Lê Quang Trung                     11E             10M 10A   10K   11E     10K 10M   10A  
                                                           
Trần Đức Liên     10G   10G   10H 11M 10C             10I 10D 10B 10E   11M 10G 10I 10B   10H 10E 10C 10D  
                                                           
Nguyễn Đình Vượng                                                            
                                                           
Nguyễn Văn Kiền         10H                                                  
                                                           
Nguyễn Thị Tú                                                 HOP          
                                                           
Nguyễn Văn Hòa   12D 12D HOP 12D 10C           10C 10C     10C 10C 12D 12D                   HOP  
                                                           
Nguyễn Thị Thanh   12K     11C   11C       12K       11C     11C 11C                 12K 12K  
                                                           
Nguyễn Văn Hùng   12C 12C   12C       12I 12I                   10H 12I 10H 10H 12C   12C 12I   10H 10H
                                                           
Nguyễn Mạnh Trà   11K     11K                 12H 11K 11D 11K 11K         12H 12H 11D 12H   11D 11D  
                                                           
Nguyễn Thị Thùy Phương   10E 10E 12B       10M 12M   10M 10M   12M 12M           10M 10M   10E 10E 12B 12B 10E   12M
                                                           
Nguyễn Thị Lệ Thanh   10I 10D 10D   12G   10I 10I 10D     12G 10I 10I   12G 12G 10D 10D                    
                                                           
Lê Thị Thùy   12A 11G 12E                 11I 11G 11G     12E   11G   12E 12E 11I 11I 11I   12A 12A  
                                                           
Mai Thị Mỹ   11A     11H                 10G 10G 11H 10G 10G         11H 11H 11A 11H 11A 11A   10G
                                                           
Nguyễn Duy Hùng   10C     10C         10C           12C               12K 12C       10C 12K
                                                           
Võ Thị Thanh Tâm         12M     12E   11C         12G             12M 12G   12D 12D   12M 12E 11C
                                                           
Lê Đình Thương     12B 12H             12I   10I       10K 10A     10H   12A 10K 10A   10H 10I 12I 12H
                                                           
Lê Ngọc Anh   11C 11C 11B   12E                 12E   12I   11A 12M       12M 12I          
                                                           
Nguyễn Xuân Cường       12G             10G 12K 10D 12C       10E 12C       12K   12G 10C   10A 12C 10B
                                                           
Trần Thị Thúy               12B 12A   11K 12B 12A               11H   11G 11D 11M 11K   11M 11H 11D
                                                           
Nguyễn Thị Bích Ngọc   11I   11G     12D     10H   11E   11E 12H               10M 12D 12H   10K 11I   10I
                                                           
Nguyễn Văn Thìn     12G   12G 12B 11A 11D               12I 12H   12A 12D   12K 11C 11B 12E          
                                                           
Phan Thị Tâm                       11G   11K 10H 10E 11H   10M 11I 10D 10A   10C 11E 10I 10G 10B 10K 11M
                                                           
Võ Hải       12D       12H 12D 12H 12D 12H       12H 12D                          
                                                           
Đào Thị Huyền         11D 12I 11K 12I   11D               12I 11D 11D           11G 11D 12I    
                                                           
Phan Thị Thư     12M   12E   12M   12E 11B           12E 12E       12M   11B     12M 11B 12E    
                                                           
Nguyễn Thị Ngọc Anh   10A   11K   10G 10M   10A 11G     11G 10A 11E           11K 11E   10G 10G   11E 10G 11K 11G
                                                           
Phan Thị Thuận   10M 10K 10C     10C 12G 12G 12A             12A 10C 10K 10M 12G 12A 10K         12G 10M 10K
                                                           
Nguyễn Thị Tứ       10I             12C 10D 10E   12C       10I 10E   10I 12C 10D 10D   10I 10D 10E 10E
                                                           
Lê Thị Thùy Dung     11M 12K   12K 12K 11C   12B     11M 11C 12B           12K 11H 11M 12B   11E 11C 11C 11M  
                                                           
Phạm Thị Hiền       HOP 11E 11C   11E 10M 10M 11C 11C 11E   10M 11C 11C 11E 11E   11E       10M          
                                                           
Võ Thị Mùi   10B   10H   10H 11I 11I   11H 11A 11I 11H     10B 11I   10H 11A           11A   10H 10B 11H
                                                           
Trần Thị Ngọc Hà   11E     11M           11M 11M             11B 11M 11B 11B   11E   11M   11E 11E 11B
                                                           
Ngô Thị Hà Diệp   11M   11E   11H   11K 11G                   11I 11E 11I 11K 11A 10M 11G 10M 11M 11H    
                                                           
Bùi Phan Huân   10D     10M 10E 10K   11I   11I   10M                         10E 10D 10K   10M
                                                           
Hà Trang                                                            
                                                           
Hà Thuý Hằng                                                            
                                                           
Nguyễn Thị Huyền   11G   11M   11M 11M 11G 11K 11K 11G 11K 11K 11M 11M                   11K     11G 11G  
                                                           
Chu Thị Phượng   10G   11D   10D 11D 10G 10B 10E     10B 10E 11B                             10D
                                                           
Nguyễn Văn Dũng     10H 11C   11K 10G   11C 10I                     10G   11K 10H 10I          
                                                           
Nguyễn Thị Hoài Thanh     10B 10B   10K 10A 10A 10K 10K 10A 10K 10K 10B 10B                             10A
                                                           

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 05-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn