Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 21/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU CẢ NGÀY

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Tiến Hòa               10B   10A                                        
                                                           
Bùi Văn Quán                   12E               12E 12E         12E            
                                                           
Nguyễn Anh Tuấn         12C                   12M                              
                                                           
Đặng Văn Long   11A   12K             12B   11A     12B 11A 11A 12K   12B 12B           12K 12K  
                                                           
Nguyễn Viết Hải                                                            
                                                           
Nguyễn Anh Tuấn T   10B     11B 10B 10B   11B 11B 10G 10G       10B 11B 10G                     10G  
                                                           
Hồ Minh Hòa     12M 12M 12A 12M 11I       11H 11H 11I 11I             11H 11I 12A 12A   12A   11H 12M  
                                                           
Lê Thái An     12H     12H 12H 10D 10E   10E 10E 10D               10D 10D   12H       10E   10E
                                                           
NGuyễn T Thanh Hải   12I       12I 10I 10I     12I 12I                 10H   10H 10H 10I 10I 10H     12I
                                                           
Lê Thế Thông     12G 12G             11C 11C   10K 10K 12C 12C 10K   11C 10K   12C 12C 12G   12G 11C HOP 10K
                                                           
Võ Viết Chương     12D 12D   10A                         12D 10A 12D     10A 10A         10A
                                                           
Tôn Thị Quỳnh Giang                                                            
                                                           
Trần Đức Hiếu   12D 12E 12I 12H 12A     12H 12C 12E 12M 12D 12G 12A           12G 12K   12I 12B 12K 12M 12C 12B  
                                                           
Đinh Thị Hoa                                                            
                                                           
NGuyễn Thị Thanh tin         11C 11H   11B 10H 11E 10I   10G 10H 10E           10E 11M 10I     11G 10G   11A  
                                                           
Đặng Thị Như Hoa       10K 10M 10C 10M 10K   10B 11I   10A 10D             10C   10B 11D 11K 10A     10D  
                                                           
Nguyễn Ngọc Anh         11A           12G   11K 11A 11A 11A 12G       11A   11K             11A
                                                           
Hà Tiến Dũng   12M 10A   12B             10B 12B   10A   12B   10B 12M                    
                                                           
Dương Văn Anh       11D 11E 11I 11B 12C 11E     11B 12C 12D 11D   12D 11B 11E 11I           11E   11B 11B  
                                                           
Tô Ngọc Vấn   11H 11H   10D             11G 11G   11C 11C 10K 11H 10C 11G     10C 10D 11C 11H 11G 10K 11C  
                                                           
Nguyễn Đình Tú       12A 12K 11M 12K 12A 12A 11M 12H 12A 12H 11M 12K                 11M     12H     12A
                                                           
Hoàng Thị Thanh   10E   10I   12E   10H 10G 12I           10G     10M 10H   10E 12I 10I 12E     10M   10I
                                                           
Hồ Thị Thúy Hằng             12B 12G 11I 11K             11I   12M   12E 12I   11K 11D 11D 12C 12D   11I
                                                           
Lại Năng Hà                     10B 12D     12G 12E 10B   12I 12D         10B 12I 12E 12G   10B
                                                           
Đinh Văn Ngọc         11H   11M 11D 12C 12H 12A 11D 12A 12K 11H 12A 11E 12K 11M 12C               11E 12H  
                                                           
Nguyễn Xuân Hoàng     12B 11A             12M 12B       12M                 11A   11A 12B   12B
                                                           
Vũ Quang Hợp   11G                 11B   10C     11G 10A       10A 10C     11B 11B 10A     11G
                                                           
Nguyễn Hữu Trường   10H 10E 12B   12B 12A     10G           10E         10G 10H 12G 12K     12A     12K
                                                           
Nguyễn Hùng                             10M 12D 11C         12C   10M 12H 12M   11G   12H
                                                           
Nguyễn Thị Thuận                                   10A   10B 10B 10A       10E 10B   10A  
                                                           
Nguyễn Văn Tường   10I     10K 10I 11H   11M 11I           10K 10M 10H 11D 10I                 10K  
                                                           
Phan Thị Hiền           11B 11A       11K 11A   11E 11B           12I                 11B
                                                           
Mai Văn Quyết                       12E   10G 10C 10D       10C         10D     10D 10C  
                                                           
Phan Mẫn Tuệ   12E 11K 11H     12I 11H       11K 12E 12I     12K 12M 12G               12K 12M 12G  
                                                           
Dương Đức Cảnh     11B     11G 10H 11A 11D             11B 11G 11I 10E     11A 11D 11C   11C 10E 10H 11I  
                                                           
Lê Quang Trung               11E     11E                                      
                                                           
Trần Đức Liên   10G 10C 10A     10D 11M 10C               10D 10B 10A   11M 10G   10B           10G
                                                           
Nguyễn Đình Vượng   12H 12I 12E 12D 11K   11G 11H 12K                   11B 11E 11C 11I 11A 12M 12G 11D   11M  
                                                           
Nguyễn Văn Kiền       10E 10C               10H 12B 12C 10M   10D     10I 12A 10G   10K 10B   10A   10H
                                                           
Nguyễn Thị Tú   12B 12C               12C 10I 10M 12A       12H 12A   10M 10K 12B 12D HOP 12H 10K 10I 12D  
                                                           
Nguyễn Văn Hòa           12D   10C     10C 10C                   12D 12D     10C 12D     12D
                                                           
Nguyễn Thị Thanh   12K 12K     11C         12K         12K   11C 11C               11C     11C
                                                           
Nguyễn Văn Hùng   12C       12C 12C 12I 12I   11M 11M 12I       12I 12C   11M           11M       12C
                                                           
Nguyễn Mạnh Trà   11K   12H 11D               11D 11D 11K 12H 11K 11K   11D 12H 12H               11K
                                                           
Nguyễn Thị Thùy Phương   10M         10E 12M 12B 10M 10M 10M 12M 12M               12M   10E 10E 12B 12B   10E  
                                                           
Nguyễn Thị Lệ Thanh     10D 10D   12G 12G   10I 10D     12G 10I 10I 10I   12G   10D                    
                                                           
Lê Thị Thùy     12A 11G 12E               11B 11G 11G 11E 12E 11G 11I     12E 12E 11I 11I 11I   12A 12A  
                                                           
Mai Thị Mỹ       10G 10G       11A 11A           11H 11H   10G 11A     11H 11H 10G     11A   11H
                                                           
Nguyễn Duy Hùng   10C       12K           12C 12K 10C                     12C     10C   10C
                                                           
Võ Thị Thanh Tâm   12G 11C         12E 12M 11C 12D                       12M 12G 12D     12E   12M
                                                           
Lê Đình Thương   10K 10I               10A 12H   10M 12I 10A   12A 10I 12B     10M 10K 10H 10H   12H 12I  
                                                           
Lê Ngọc Anh   12A 11A   12M             11I 11C 11B 12H 11D 12M 11M   12E 12A   12H           12E  
                                                           
Nguyễn Xuân Cường     10G 12C             10D 12G   11H 11E 12G 10E   12C 12K 12K 11G 10A   10C   11K   12C  
                                                           
Trần Thị Thúy   11M 10M   11I 10K 12D 12B   10H           11K   12B 11H 11E 11D 10I 11C   12I 12D 12I 10B 11G  
                                                           
Nguyễn Thị Bích Ngọc                                                            
                                                           
Nguyễn Văn Thìn   11C       11A 12E 12D   12G             12H 12I 12B 12A   11D 12K 11B           12G
                                                           
Phan Thị Tâm                     10K 10A 10I   11I 11M 10G   10H 10M 11G 10B 10E 10C 11H 10D   11K 11E  
                                                           
Võ Hải               12H 12D 12D       12H 12D     12D 12H 12H                    
                                                           
Đào Thị Huyền         12I       11G 11D 11D         12I 11D 11D   12I               12I   11D
                                                           
Phan Thị Thư   11B         12M 12K 12E 12M       12E 12E           12M   11B 12M   12E 11B     12E
                                                           
Nguyễn Thị Ngọc Anh   10A 11E 11K   10G 11K   10A 11G 11G 11E   10A             11K 11E   10G 11G   11E 10G 11K  
                                                           
Phan Thị Thuận     10K 10M 12G   10C 10M 12G 12A             12A 10C 10K 12G   12G 10K   12A 10K 10C   10M  
                                                           
Nguyễn Thị Tứ           10D               12C 10D           12C 10M 10D     12C 10D     10D
                                                           
Lê Thị Thùy Dung     11M       11C 11C 12K 12B   12K 11M 11C 12B           11C   11M 12B 12K     11M   11M
                                                           
Phạm Thị Hiền       10C   11E 11E   10M 10C           10C 10C 10M         11E 11E 10M   10M     11E
                                                           
Võ Thị Mùi       10H 10H 10H     10B 11H 11A   11H 10B 10H       11A 11H           11A 11H   10B  
                                                           
Trần Thị Ngọc Hà       11E             10H 10H 11E     10H   11E 11B   11B 11B             10H  
                                                           
Ngô Thị Hà Diệp   11E 11I   11G                 11K 11M   11M   11G 11K 11I 11H 11A   11E       11H  
                                                           
Bùi Phan Huân   10D   11I 10E 10M 10K 10E                     10D 10K           10M 11I     10M
                                                           
Hà Trang   11I     10I 10E   11I         10E     11I 10I 10E   10E           10G 10I 11I 10I  
                                                           
Hà Thuý Hằng                                                            
                                                           
Nguyễn Thị Huyền   11D 11G 11M 11M 11D 11G 11K 11K                         11K 11G 11G 11M 11K 11M 11D 11D  
                                                           
Chu Thị Phượng     11D 11B 10B   11D 10G 10D 10E   10D 10B 10E 10G                              
                                                           
Nguyễn Văn Dũng     10H 11C 11K   10G   11C 10I             10H 10I 11K 10G                    
                                                           
Nguyễn Thị Hoài Thanh     10B 10B 10A   10A 10A 10K 10K   10K 10K   10B                              
                                                           

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 17-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn