Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Tiến Hòa               10B   10A                                        
Bùi Văn Quán                   12E               12E 12E         12E            
Nguyễn Anh Tuấn                             12M                   12C          
Đặng Văn Long   11A   12K             12B   11A     12B 11A 11A 12K   12B 12B           12K 12K  
Nguyễn Viết Hải                                                            
Nguyễn Anh Tuấn T   10B     11B 10B 10B   11B 11B       10G 10G   10G   10B 11B                 10G  
Hồ Minh Hòa   12M 12M   12A           11H 11H 11I 11I   11I 12M       11H 11I 12A 12A   12A   11H 12M  
Lê Thái An     12H 10C   12H 12H 10C 10E   10E 10E                 10E   12H       10C 10C   10E
NGuyễn T Thanh Hải   12I 12I     12I 10I 10I     12I   10H                   10H 10H 10I 10I 10H     12I
Lê Thế Thông     12G 12G                   10K 10K 12C 12C 10K     10K   12C 12C 12G 12G     HOP 10K
Võ Viết Chương           12D                       12D   10A 12D 12D   10A 10A 10A       10A
Tôn Thị Quỳnh Giang         11D 11D   10D           10D 10D           10D         11D 11D   HOP 10D
Trần Đức Hiếu   12D 12E 12I 12H 12A     12H 12C 12E 12M 12D 12G 12A           12G 12K 12I   12B 12K 12M 12C 12B  
Đinh Thị Hoa                                                            
NGuyễn Thị Thanh tin     10I 10E 11C 11H   11B 10H 11E 11A         10G   11M 10I 10E           11G 10G   10H  
Đặng Thị Như Hoa         10M 10A 10M 10K   10B               10A 11I 11K 10C 10D 10B   11D   10K 10D 10C  
Nguyễn Ngọc Anh                     12G   11K 11A 11A 11A 12G       11A   11K   11A         11A
Hà Tiến Dũng     10A 12M 12B           12M 10B 12B   10A 10B 12B                          
Dương Văn Anh   11I 11D   11E 11E 11B 12C 11E 12D 11B 11B 12C 12D 11D                     11E 11I 11B 11B  
Tô Ngọc Vấn   11H 10D               10C 11G   11H 11C 11C 11C 11H 11H 11G 11G   10C 10D 10K   11G 10K 11C  
Nguyễn Đình Tú     12A     11M 12K 12A     12H 12A 12H 11M 12K           12A   12K 11M   11M 12H     12A
Hoàng Thị Thanh   10E 10M     12E   10H 10G     12I 10G 10H             12E 10E 10I     12I 10I 10M   10I
Hồ Thị Thúy Hằng   11D       11I 12B 12G   11K               11D 12M 11I   12I   11K 12E   12C 12D   11I
Lại Năng Hà                     10B 12D 12I   12G 12E 10B         12G 12D 12I 10B   12E     10B
Đinh Văn Ngọc     11E 12A 11H   11M 11D 12C 12H 12A 11D   12K 11H   11E 12K 11M 12C             12A   12H  
Nguyễn Xuân Hoàng     12B 11A 11A 12M                       12B   12M             11A 12B   12B
Vũ Quang Hợp         10A           10A         11G 10C 11B     10A 10C   11G 11B 11B       11G
Nguyễn Hữu Trường   10H 10E 12B   12B 12A 10E   10G           12A         10G 10H 12G 12K           12K
Nguyễn Hùng                             12D     11C 10M 12H   12C     10M 12M   11G   12H
Nguyễn Thị Thuận                                 10A     10B 10B 10A       10E 10B   10A  
Nguyễn Văn Tường   10I   10I 10K 10K 11H   11M 11I           10K 10M 10H 11D 10I                    
Phan Thị Hiền       11B 12I 11B 11A       11K 11A       11E                           11B
Mai Văn Quyết     10G     10D 10D               10C 10C   10D 10C                   12E  
Phan Mẫn Tuệ   12E 11K 11H     12I 11H       11K 12E 12I     12K 12M 12G               12K 12M 12G  
Dương Đức Cảnh     11B     11G 10H 11A 11D             11B 11G 11I 10E     11A 11D 11C   11C 10E 10H 11I  
Lê Quang Trung                     11E                     11E                
Trần Đức Liên   10G 10C 10A       11M 10C               10D 10B 10A   11M 10G   10B     10D     10G
Nguyễn Đình Vượng   12H     12D 11K   11G 11H 12K           12G 11B   11E 12E 12I 11C 11I 11A 12M     11M 11D  
Nguyễn Văn Kiền       10M 10C           10K 10D   12B 12C           10H   10G 10I 12A 10B 10A 10E   10H
Nguyễn Thị Tú   12B 12C 10K             12C 10I 10M 12A   10M   12H 12A     10K 12B 12D HOP 12H   10I 12D  
Nguyễn Văn Hòa   10C 12D             10C 12D 10C 10C           12D 12D                   12D
Nguyễn Thị Thanh   12K 12K     11C 11C       12K         12K     11C 11C                   11C
Nguyễn Văn Hùng   12C       12C 12C   12I 11M 11M 11M       12I 12I 12C   11M             12I     12C
Nguyễn Mạnh Trà   11K   12H                 11D 11D 11K 12H 11K 11K   11D 12H 12H           11D   11K
Nguyễn Thị Thùy Phương           10M 10E 12M 12B   10M 10M 12M 12M             10M 12M   10E 10E 12B 12B   10E  
Nguyễn Thị Lệ Thanh       10D 10D 12G 12G   10I 10D     12G 10I 10I 10D 10I 12G                        
Lê Thị Thùy   12A 11I 11G 12E               11B 11G 11G   12E 11G   11E   12E 12E 11I 11I 11I   12A 12A  
Mai Thị Mỹ       10G 10G       11A 11A           11H 11H   10G 11A   11H 11H   10G     11A   11H
Nguyễn Duy Hùng         12C 10C   12K       12C 12K 10C           10C                   10C
Võ Thị Thanh Tâm   12G 11C         12E 12M 11C                         12M 12G 12D   12D 12E   12M
Lê Đình Thương                     10I 12H 10A 10M 12I 10A 10K 12A   12B   10I 10M 10K 10H 10H   12H 12I  
Lê Ngọc Anh       12E 12M             12E 11C 11B 12H 12M             11C 12H         11A  
Nguyễn Xuân Cường       12C             10G 12G 10D     11K 10E   12C 12K 12K   10A     10C 12G   12C  
Trần Thị Thúy             12D 12B 12A 12I   12B 12A   11M           11D 11M   11D 12I 12D       11M
Nguyễn Thị Bích Ngọc   10K 11H   11I     10M 11G 10H 11I 11E   11K             11E 11G         11H 10B 10I  
Nguyễn Văn Thìn   11C       11A 12E 12D   12G             12H 12I 12B 12A   11D   11B 12K         12G
Phan Thị Tâm                     11G 10A   11E 11I 11M   10G 10H 10M 10I 10B 10E 10C 11H 10D 11K   10K  
Võ Hải       12D 10I 10I   12H 12D       10I 12H   12D 12D 10I 12H                      
Đào Thị Huyền             11G 12I   11D 11D         11D 11D   12I 12I               12I   11D
Phan Thị Thư   11B         12M   12E 12M       12E 12E           12M   11B 12M 12H 12E 11B     12E
Nguyễn Thị Ngọc Anh   10A   11K   10G 11K   10A 11G     11G 10A 11E           11K   11E 10G 11G 10G 11E 10G 11K  
Phan Thị Thuận   10M 10K   12G   10C   12G 12A             12A 10C 10K 12G   12A 10K 10M 10C 10K   12G 10M  
Nguyễn Thị Tứ         10E           10D   10E 12C 10E     10E     12C 10M 10D   10D 12C     10D  
Lê Thị Thùy Dung     11M   12K 12K   11C 12K 12B   12K 11M 11C 12B           11C   11M 12B 11E 11H 11C   11M  
Phạm Thị Hiền   11E         11E 11E 10M 10M 11C 11C 11E   10M                   11C   10M 11C   11E
Võ Thị Mùi     11A 10H   10H   11I 10B 11H   11I 11H 10B 10H 10H 11I   11A 11H           11A   11I 10B  
Trần Thị Ngọc Hà         10H           10H 10H             11B 10H 11B 11B   11E       11E 11E  
Ngô Thị Hà Diệp   11M   11E 11G   11I                   11M 11E 11G   11I   11A 11H 11K 11K     11H  
Bùi Phan Huân   10D   11I   10E 10K   11I             10E   10M 10D 10K           10M       10M
Hà Trang                                                            
Hà Thuý Hằng                                                            
Nguyễn Thị Huyền   11G 11G 11M 11M     11K 11K                         11K 11G   11M   11M 11K 11G  
Chu Thị Phượng       11D 10B   11D 10G 10D 10E   10G 10B 10E 11B         10D                    
Nguyễn Văn Dũng     10H 11C 11K   10G   11C 10I           10I 10H   11K 10G                    
Nguyễn Thị Hoài Thanh     10B 10B     10A 10A 10K 10K   10K 10K   10B                         10A    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 02-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn