Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H 11I 11K 11M 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 10I 10K 10M
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Ngữ Văn
(Thùy)
Thể dục
(TúTH)
Ngữ văn(TC)
(HùngV)
Tin học
(Hiếu)
Thể dục
(Tuệ)
Lịch sử(TC)
(Tâm S)
GDQP
(Vượng)
Toán
(T Hải)
Ngữ văn(TC)
(NThanh)
Toán
(Hòa T)
Toán
(Long)
Tiếng Anh
(Thư)
GDCD
(Thìn)
CN
(Hằng)
Toán
(Hiền T)
Toán
(Huyền T)
Vật lý
(Vấn)
Vật lý
(D Anh)
Ngữ văn(TC)
(Trà)
Lịch sử(TC)
(Diệp)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Toán
(Tuấn T)
Ngữ Văn
(HòaV)
Hóa học
(Huân)
Vật lý
(H Thanh)
Thể dục
(Liên)
CN
(Trường)
CN
(Tường)
Địa lí
(B Ngọc)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
3 Vật lý
(Tú L)
Hóa học
(Hoàng)
Thể dục
(TúTH)
Ngữ Văn
(HòaV)
Tin học
(Hiếu)
Toán
(Thông)
Toán
(An)
Toán
(T Hải)
Ngữ Văn
(NThanh)
Toán
(Hòa T)
Tiếng Anh
(Mùi)
Thể dục
(Cảnh)
Lịch sử(TC)
(Tâm S)
Vật lý
(D Anh)
Hóa học
(Ngọc H)
Toán
(Huyền T)
Địa lý(TC)
(B Ngọc)
Ngữ văn(TC)
(Thùy)
Thể dục
(Tuệ)
T Anh(TC)
(Dung)
Vật lý
(Dũng)
Ngữ Văn
(Thanh)
Thể dục
(Liên)
Vật lý
(Vấn)
CN
(Trường)
Sinh học
(Quyết)
Hóa học
(Dũng H)
Tin học
(Thanh tin)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
Vật lý
(H Thanh)
4 Hóa học
(Ngọc H)
Sinh học
(Trường)
Địa lí
(Cường)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
Địa lí
(Anh Đ)
Toán
(Thông)
Ngữ văn(TC)
(Trà)
Tin học
(Hiếu)
Toán
(Long)
Vật lý
(Dũng)
Hóa học
(Hoàng)
Sinh TC
(Hiền S)
Hóa học
(Dũng H)
Lịch sử(TC)
(Phượng)
Lịch sử(TC)
(Diệp)
Ngữ văn(TC)
(Thùy)
Thể dục
(Tuệ)
Hóa học
(Huân)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Toán
(Huyền T)
Thể dục
(Liên)
Ngữ Văn
(Thanh)
Toán
(An)
Ngữ Văn
(LThanh)
Tin học
(Thanh tin)
Ngữ Văn
(Mỹ)
Tiếng Anh
(Mùi)
Sinh học
(Tường)
Thể dục
(TúTH)
GDQP
(Kiền)
5 Toán
(Hòa T)
Vật lý
(Dũng)
Lịch sử
(D Hùng)
GDQP
(Vượng)
Ngữ Văn
(Thùy)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
Tin học
(Hiếu)
Sinh học
(Hiền S)
Tiếng Anh
(Dung)
Địa lí
(Anh Đ)
Hóa học
(Hoàng)
Toán
(Tuấn T)
Tin học
(Thanh tin)
Toán
(Giang)
Vật lý
(D Anh)
Lịch sử(TC)
(Diệp)
Hóa học
(Ngọc H)
Địa lí
(B Ngọc)
Hóa học
(Dũng H)
Toán
(Huyền T)
Hóa học
(Hợp)
Lịch sử
(Phượng)
GDQP
(Kiền)
Ngữ Văn
(LThanh)
Tiếng Anh
(Tứ)
Ngữ Văn
(Mỹ)
Ngữ Văn
(Hà V)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
Sinh học
(Tường)
Tin học
(N Hoa)
T.3 1 Tin học
(Hiếu)
Sinh TC
(Trường)
Ngữ Văn
(HùngV)
Toán
(Chương)
Vật lý
(H Thanh)
Ngữ Văn
(LThanh)
Toán
(An)
Toán
(T Hải)
T Anh(TC)
(Dung)
Hóa học
(Hoàng)
GDCD
(Thìn)
Sinh học
(Hiền S)
Ngữ văn(TC)
(NThanh)
Toán
(Giang)
Vật lý
(D Anh)
Thể dục
(Cảnh)
Tin học
(Thanh tin)
CN
(Hằng)
GDQP
(Vượng)
Vật lý
(Tú L)
Tin học
(N Hoa)
Toán
(Tuấn T)
Lịch sử
(D Hùng)
Sinh học
(Quyết)
Hóa học
(Huân)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Tiếng Anh
(Mùi)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
CN
(Tường)
Ngữ văn(TC)
(Phương)
2 Sinh học
(Trường)
CN
(Hằng)
Ngữ Văn
(HùngV)
Địa lí
(Thúy)
GDCD
(Thìn)
Ngữ Văn
(LThanh)
Toán
(An)
Thể dục
(Tuệ)
Vật lý
(Tú L)
T Anh(TC)
(Thư)
Sinh TC
(Hiền S)
CN
(D Anh)
Ngữ Văn
(NThanh)
Lịch sử
(Phượng)
Toán
(Hiền T)
T Anh(TC)
(Huyền)
Sinh học
(Tường)
Lịch sử
(Diệp)
T Anh(TC)
(Anh AV)
Hóa học
(Ngọc H)
Ngữ Văn
(Thanh)
Toán
(Tuấn T)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
CN
(Quyết)
Ngữ Văn
(Phương)
Hóa học
(Dũng H)
Thể dục
(Cảnh)
Toán
(T Hải)
Hóa học
(Huân)
Tin học
(N Hoa)
3 Vật lý
(Tú L)
Địa lí
(Thúy)
Vật lý
(D Anh)
GDCD
(Thìn)
Lịch sử
(Tâm S)
CN
(Hằng)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
Tiếng Anh
(Huyền)
Lịch sử
(D Hùng)
Ngữ Văn
(Phương)
Thể dục
(Cảnh)
Tin học
(Thanh tin)
T Anh(TC)
(Dung)
Hóa học
(Ngọc H)
Toán
(Hiền T)
GDQP
(Vượng)
Thể dục
(Tuệ)
T Anh(TC)
(Mùi)
Toán
(Huyền T)
Thể dục
(Liên)
Ngữ Văn
(Thanh)
Vật lý(TC)
(Th Hòa)
Toán
(An)
Toán
(Giang)
CN
(Trường)
Lịch sử
(Phượng)
Vật lý
(H Thanh)
Toán
(T Hải)
Tin học
(N Hoa)
Địa lí
(B Ngọc)
4 Địa lí
(Thúy)
Ngữ Văn
(Phương)
Hóa học
(Ngọc H)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
Tiếng Anh
(Thư)
T Anh(TC)
(Thuận AV)
Tin học
(Hiếu)
Ngữ Văn
(HùngV)
Tiếng Anh
(Dung)
Lịch sử(TC)
(Tâm S)
Ngữ văn(TC)
(Mỹ)
Toán
(Tuấn T)
Hóa học
(Dũng H)
Thể dục
(Cảnh)
CN
(D Anh)
Địa lý(TC)
(B Ngọc)
GDQP
(Vượng)
Hóa học
(Huân)
Toán
(Huyền T)
Sinh học
(Tường)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Tiếng Anh
(Mùi)
Thể dục
(Liên)
Lịch sử
(Phượng)
Toán
(An)
Vật lý
(H Thanh)
Tin học
(Thanh tin)
Ngữ Văn
(LThanh)
Ngữ Văn
(Thanh)
Toán
(Hiền T)
5 Tiếng Anh
(Thuận AV)
Tiếng Anh
(Dung)
Tin học
(Hiếu)
Vật lý
(D Anh)
Toán
(Th Quán)
GDCD
(Thìn)
Hóa học
(Ngọc H)
Địa lí
(Thúy)
GDQP
(Vượng)
Tiếng Anh
(Thư)
Ngữ Văn
(Mỹ)
Toán
(Tuấn T)
Lịch sử
(Tâm S)
Tiếng Anh
(Huyền)
Tin học
(Thanh tin)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Tiếng Anh
(Mùi)
Sinh học
(Tường)
CN
(Hằng)
Ngữ Văn
(HùngV)
Vật lý(TC)
(Th Hòa)
Tin học
(N Hoa)
Ngữ văn(TC)
(HòaV)
Ngữ văn(TC)
(LThanh)
Lịch sử
(Phượng)
CN
(Trường)
Địa lí
(B Ngọc)
Hóa học
(Dũng H)
Ngữ Văn
(Thanh)
Toán
(Hiền T)
T.4 1 Hóa học
(Ngọc H)
Toán
(Long)
Thể dục
(TúTH)
Ngữ Văn
(HòaV)
Tin học
(Hiếu)
Vật lý
(AnhL)
Vật lý
(Tú L)
Toán
(T Hải)
Ngữ Văn
(NThanh)
Vật lý
(Dũng)
Tin học
(Thanh tin)
Vật lý(TC)
(D Anh)
Toán
(Hiền T)
Tiếng Anh
(Huyền)
Thể dục
(Trung)
GDCD
(Tâm GD)
Toán
(Hòa T)
Địa lý(TC)
(B Ngọc)
Sinh học
(Hiền S)
Ngữ Văn
(HùngV)
Hóa học
(Hợp)
Hóa học
(Hà H)
Vật lý
(Vấn)
Tiếng Anh
(Tứ)
Toán
(An)
Địa lí
(Cường)
Ngữ Văn
(Hà V)
Lịch sử
(Thương)
GDQP
(Kiền)
Ngữ Văn
(Phương)
2 CN
(Tú L)
Địa lí
(Thúy)
Lịch sử(TC)
(D Hùng)
Hóa học
(Hà H)
Địa lí
(Anh Đ)
Địa lí
(Cường)
Lịch sử(TC)
(Thương)
Vật lý
(H Thanh)
Tiếng Anh
(Dung)
Tin học
(Hiếu)
Sinh học
(Hiền S)
Vật lý
(D Anh)
Toán
(Hiền T)
Hóa học
(Ngọc H)
Địa lý(TC)
(B Ngọc)
CN
(Vấn)
Toán
(Hòa T)
Tiếng Anh
(Mùi)
Thể dục
(Tuệ)
Ngữ văn(TC)
(HùngV)
GDCD
(Tâm GD)
Vật lý
(Dũng)
Ngữ Văn
(HòaV)
GDQP
(Kiền)
Toán
(An)
Lịch sử
(Phượng)
Ngữ Văn
(Hà V)
Thể dục
(TúTH)
Ngữ văn(TC)
(Thanh)
Ngữ Văn
(Phương)
3 Địa lí
(Thúy)
Vật lý(TC)
(Dũng)
Vật lý
(D Anh)
Tin học
(Hiếu)
Thể dục
(Tuệ)
Ngữ văn(TC)
(LThanh)
CN
(Tú L)
Hóa học
(Hà H)
Lịch sử(TC)
(D Hùng)
Ngữ Văn
(Phương)
Toán
(Long)
Ngữ văn(TC)
(Thùy)
Địa lí
(Anh Đ)
Ngữ văn(TC)
(Trà)
Toán
(Hiền T)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Tiếng Anh
(Mùi)
Toán
(Hòa T)
Vật lý
(AnhL)
Tiếng Anh
(Dung)
Lịch sử
(Thương)
Lịch sử
(Phượng)
Ngữ Văn
(HòaV)
Địa lí
(Cường)
Tiếng Anh
(Tứ)
Vật lý
(H Thanh)
Toán
(T Hải)
T Anh(TC)
(Võ Hải)
Ngữ Văn
(Thanh)
Thể dục
(TúTH)
4 Thể dục
(TúTH)
GDQP
(Kiền)
Tiếng Anh
(Tứ)
Vật lý
(D Anh)
Tiếng Anh
(Thư)
Tin học
(Hiếu)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
Thể dục
(Tuệ)
Hóa học
(Ngọc H)
Ngữ Văn
(Phương)
Vật lý
(AnhL)
Địa lí
(Anh Đ)
Tiếng Anh
(Dung)
Ngữ Văn
(Trà)
GDCD
(Tâm GD)
Ngữ Văn
(Thùy)
CN
(Vấn)
Toán
(Hòa T)
Địa lí
(B Ngọc)
CN
(Tú L)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Tiếng Anh
(Mùi)
Lịch sử(TC)
(D Hùng)
Toán
(Giang)
Lịch sử
(Phượng)
Toán
(Tuấn T)
Vật lý
(H Thanh)
Ngữ Văn
(LThanh)
Toán
(Thông)
Lịch sử
(Thương)
5 Tin học
(Hiếu)
Tiếng Anh
(Dung)
GDQP
(Kiền)
Sinh học
(Ng Hùng)
T Anh(TC)
(Thư)
Hóa học
(Hà H)
Địa lí
(Anh Đ)
Lịch sử(TC)
(Thương)
Vật lý
(Tú L)
GDCD
(Tuấn HP)
CN
(AnhL)
Lịch sử
(Phượng)
Vật lý
(Vấn)
Vật lý
(D Anh)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Ngữ Văn
(Thùy)
Hóa học
(Ngọc H)
GDCD
(Tâm GD)
Ngữ Văn
(Trà)
Địa lý(TC)
(Thúy)
Vật lý
(Dũng)
Ngữ Văn
(Thanh)
CN
(Quyết)
Toán
(Giang)
T Anh(TC)
(Tứ)
Toán
(Tuấn T)
Tiếng Anh
(Mùi)
Ngữ văn(TC)
(LThanh)
Toán
(Thông)
Toán
(Hiền T)
T.5 1 Sinh TC
(Trường)
Toán
(Long)
Toán
(Thông)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
Hóa học
(Hà H)
GDQP
(Vượng)
Ngữ Văn
(Trà)
Ngữ Văn
(HùngV)
Ngữ Văn
(NThanh)
Địa lí
(Anh Đ)
Vật lý(TC)
(AnhL)
Thể dục
(Cảnh)
CN
(Vấn)
Tiếng Anh
(Huyền)
Sinh học
(Hiền S)
Hóa học
(Hợp)
Ngữ Văn
(Mỹ)
Toán
(Hòa T)
Địa lý(TC)
(Cường)
GDCD
(Tâm GD)
Lịch sử
(Thương)
Vật lý
(Dũng)
CN
(Quyết)
Ngữ Văn
(LThanh)
Hóa học
(Huân)
Tin học
(Thanh tin)
T Anh(TC)
(Mùi)
Hóa học
(Dũng H)
CN
(Tường)
Thể dục
(TúTH)
2 Tiếng Anh
(Thuận AV)
Vật lý
(Dũng)
Toán
(Thông)
T Anh(TC)
(Võ Hải)
Ngữ văn(TC)
(Thùy)
Vật lý
(AnhL)
GDCD
(Thìn)
Ngữ văn(TC)
(HùngV)
Thể dục
(Tuệ)
Toán
(Hòa T)
Toán
(Long)
GDQP
(Vượng)
Vật lý
(Vấn)
T Anh(TC)
(Huyền)
Hóa học
(Ngọc H)
Thể dục
(Cảnh)
Ngữ Văn
(Mỹ)
Tiếng Anh
(Mùi)
Ngữ Văn
(Trà)
Lịch sử
(Diệp)
CN
(Thuận S)
Hóa học
(Hà H)
Hóa học
(Hợp)
Thể dục
(Liên)
Địa lí
(Cường)
Toán
(Tuấn T)
Hóa học
(Dũng H)
Ngữ Văn
(LThanh)
Lịch sử
(Thương)
Sinh học
(Tường)
3 Lịch sử
(Thương)
Hóa học
(Hoàng)
Ngữ Văn
(HùngV)
Toán
(Chương)
Toán
(Th Quán)
Ngữ Văn
(LThanh)
Thể dục
(TúTH)
GDCD
(Thìn)
Hóa học
(Ngọc H)
Thể dục
(Tuệ)
Toán
(Long)
Hóa học
(Hợp)
Sinh học
(Ng Hùng)
CN
(Hằng)
Lịch sử
(Diệp)
Ngữ Văn
(Thùy)
Vật lý
(Vấn)
Thể dục
(Cảnh)
Ngữ Văn
(Trà)
Tin học
(Thanh tin)
Tin học
(N Hoa)
Thể dục
(Liên)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
CN
(Quyết)
Tiếng Anh
(Tứ)
GDCD
(Tâm GD)
Sinh học
(Tường)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
Toán
(Thông)
Hóa học
(Huân)
4 Thể dục
(TúTH)
GDCD
(Thìn)
Địa lý(TC)
(Cường)
Ngữ Văn
(HòaV)
Toán
(Th Quán)
Thể dục
(Tuệ)
Tiếng Anh
(Võ Hải)
T Anh(TC)
(Huyền)
Toán
(Long)
CN
(Hằng)
Tiếng Anh
(Mùi)
Ngữ Văn
(Hà V)
Ngữ Văn
(NThanh)
Sinh học
(Tường)
GDQP
(Vượng)
Lịch sử
(Diệp)
CN
(Vấn)
Tin học
(N Hoa)
Hóa học
(Dũng H)
Hóa học
(Ngọc H)
Thể dục
(Liên)
Toán
(Tuấn T)
Sinh học
(Quyết)
Hóa học
(Huân)
Thể dục
(Cảnh)
Ngữ Văn
(Mỹ)
GDCD
(Tâm GD)
Tin học
(Thanh tin)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
CN
(Ng Hùng)
5 GDCD
(Thìn)
Lịch sử
(Thương)
Hóa học
(Ngọc H)
Ngữ văn(TC)
(HòaV)
GDQP
(Vượng)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
Sinh học
(Ng Hùng)
Tiếng Anh
(Huyền)
Địa lí
(Cường)
Hóa học
(Hoàng)
Ngữ Văn
(Mỹ)
Toán
(Tuấn T)
Ngữ Văn
(NThanh)
Ngữ Văn
(Trà)
Ngữ văn(TC)
(Thùy)
CN
(Vấn)
Tiếng Anh
(Mùi)
CN
(Hằng)
Tin học
(N Hoa)
Ngữ Văn
(HùngV)
Toán
(Chương)
CN
(Thuận S)
Lịch sử
(D Hùng)
Lịch sử
(Phượng)
Tin học
(Thanh tin)
Hóa học
(Dũng H)
Ngữ văn(TC)
(Hà V)
CN
(Tường)
Hóa học
(Huân)
GDCD
(Tâm GD)
T.6 1 Vật lý(TC)
(Tú L)
Toán
(Long)
Tiếng Anh
(Tứ)
Toán
(Chương)
Vật lý
(H Thanh)
Tin học
(Hiếu)
Ngữ Văn
(Trà)
GDQP
(Vượng)
Địa lí
(Cường)
Tiếng Anh
(Thư)
Vật lý
(AnhL)
Ngữ Văn
(Hà V)
Tiếng Anh
(Dung)
Địa lý(TC)
(Thúy)
Địa lí
(B Ngọc)
Vật lý
(Vấn)
Toán
(Hòa T)
Lịch sử(TC)
(Diệp)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Thể dục
(Liên)
Hóa học
(Hợp)
Sinh học
(Thuận S)
Tin học
(N Hoa)
Toán
(Giang)
Toán
(An)
CN
(Trường)
GDQP
(Kiền)
GDCD
(Tâm GD)
Toán
(Thông)
Ngữ Văn
(Phương)
2 Tiếng Anh
(Thuận AV)
Toán
(Long)
Sinh học
(Ng Hùng)
Toán
(Chương)
Ngữ Văn
(Thùy)
Hóa học
(Hà H)
Ngữ Văn
(Trà)
CN
(Hằng)
Tin học
(Hiếu)
Ngữ văn(TC)
(Phương)
Thể dục
(Cảnh)
Ngữ Văn
(Hà V)
GDQP
(Vượng)
GDCD
(Thìn)
Thể dục
(Trung)
Địa lí
(B Ngọc)
Ngữ văn(TC)
(Mỹ)
Toán
(Hòa T)
Toán
(Huyền T)
Địa lí
(Thúy)
Sinh học
(Thuận S)
GDCD
(Tâm GD)
Hóa học
(Hợp)
Tin học
(N Hoa)
Vật lý
(H Thanh)
Thể dục
(Liên)
CN
(Trường)
Lịch sử
(Thương)
Thể dục
(TúTH)
T Anh(TC)
(Tứ)
3 Toán
(Hòa T)
Thể dục
(TúTH)
Toán
(Thông)
Hóa học
(Hà H)
Ngữ Văn
(Thùy)
Sinh học
(Trường)
Toán
(An)
Tin học
(Hiếu)
CN
(Tú L)
Lịch sử
(Tâm S)
Lịch sử
(Diệp)
Tiếng Anh
(Thư)
Địa lý(TC)
(Anh Đ)
Thể dục
(Cảnh)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Toán
(Huyền T)
Ngữ Văn
(Mỹ)
GDQP
(Vượng)
Vật lý
(AnhL)
Tiếng Anh
(Dung)
Địa lí
(Cường)
Tin học
(N Hoa)
Vật lý
(Vấn)
Tiếng Anh
(Tứ)
GDCD
(Tâm GD)
GDQP
(Kiền)
Toán
(T Hải)
Vật lý
(H Thanh)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
Lịch sử
(Thương)
4 Toán
(Hòa T)
Tiếng Anh
(Dung)
Toán
(Thông)
Thể dục
(TúTH)
Toán
(Th Quán)
Lịch sử
(Tâm S)
Địa lí
(Anh Đ)
Hóa học
(Hà H)
Sinh học
(Trường)
Tiếng Anh
(Thư)
GDQP
(Vượng)
GDCD
(Thìn)
Thể dục
(Cảnh)
Địa lí
(Thúy)
Ngữ Văn
(Hà V)
Hóa học
(Hợp)
Lịch sử
(Diệp)
Ngữ Văn
(Thùy)
CN
(Hằng)
Vật lý
(Tú L)
Toán
(Chương)
Thể dục
(Liên)
GDCD
(Tâm GD)
Vật lý
(Vấn)
Ngữ Văn
(Phương)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Toán
(T Hải)
GDQP
(Kiền)
Lịch sử
(Thương)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
5 GDQP
(Kiền)
Tin học
(Hiếu)
GDCD
(Tuấn HP)
Lịch sử
(Tâm S)
CN
(Hằng)
Toán
(Thông)
T Anh(TC)
(Thư)
Địa lí
(Thúy)
GDCD
(Thìn)
GDQP
(Vượng)
CN
(AnhL)
Hóa học
(Hợp)
Toán
(Hiền T)
Tin học
(N Hoa)
T Anh(TC)
(Dung)
Tiếng Anh
(Anh AV)
GDCD
(Tâm GD)
Ngữ Văn
(Thùy)
Lịch sử
(Diệp)
Toán
(Huyền T)
Toán
(Chương)
Hóa học
(Hà H)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
T Anh(TC)
(Tứ)
Ngữ văn(TC)
(Phương)
Ngữ văn(TC)
(Mỹ)
Lịch sử
(Thương)
Toán
(T Hải)
Vật lý
(Vấn)
CN
(Ng Hùng)
T.7 1 Toán
(Hòa T)
Ngữ Văn
(Phương)
Tiếng Anh
(Tứ)
Địa lí
(Thúy)
Tiếng Anh
(Thư)
Toán
(Thông)
Thể dục
(TúTH)
Vật lý
(H Thanh)
Tin học
(Hiếu)
Sinh học
(Ng Hùng)
Tiếng Anh
(Mùi)
Hóa học
(Hợp)
Thể dục
(Cảnh)
Toán
(Giang)
CN
(D Anh)
Tin học
(Thanh tin)
T Anh(TC)
(Dung)
Ngữ Văn
(Thùy)
Lịch sử(TC)
(Diệp)
CN
(Tú L)
Toán
(Chương)
GDQP
(Kiền)
Địa lí
(Cường)
GDCD
(Tâm GD)
Sinh học
(Thuận S)
T Anh(TC)
(Anh AV)
Lịch sử
(Thương)
Toán
(T Hải)
T Anh(TC)
(Thuận AV)
Hóa học
(Huân)
2 Hóa học
(Ngọc H)
Ngữ Văn
(Phương)
CN
(Hằng)
Lịch sử(TC)
(Tâm S)
Hóa học
(Hà H)
Địa lí
(Cường)
Vật lý
(Tú L)
Ngữ Văn
(HùngV)
Thể dục
(Tuệ)
Tin học
(Hiếu)
Hóa học
(Hoàng)
Tiếng Anh
(Thư)
Tiếng Anh
(Dung)
Toán
(Giang)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Vật lý
(Vấn)
Địa lí
(B Ngọc)
Vật lý
(D Anh)
GDCD
(Tâm GD)
Toán
(Huyền T)
GDQP
(Kiền)
CN
(Thuận S)
Toán
(An)
Thể dục
(Liên)
Thể dục
(Cảnh)
Tin học
(Thanh tin)
Toán
(T Hải)
Vật lý
(H Thanh)
Tin học
(N Hoa)
Toán
(Hiền T)
3 Ngữ Văn
(Thùy)
Hóa học
(Hoàng)
Tin học
(Hiếu)
CN
(Hằng)
Lịch sử(TC)
(Tâm S)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
Lịch sử
(Thương)
Tiếng Anh
(Huyền)
Toán
(Long)
Thể dục
(Tuệ)
Ngữ Văn
(Mỹ)
Vật lý
(D Anh)
Toán
(Hiền T)
Ngữ Văn
(Trà)
Ngữ Văn
(Hà V)
Sinh học
(Ng Hùng)
Toán
(Hòa T)
Tiếng Anh
(Mùi)
Toán
(Huyền T)
GDQP
(Vượng)
Ngữ Văn
(Thanh)
Địa lí
(B Ngọc)
Toán
(An)
Tin học
(N Hoa)
GDQP
(Kiền)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Thể dục
(Cảnh)
Thể dục
(TúTH)
Vật lý
(Vấn)
Vật lý
(H Thanh)
4 Ngữ Văn
(Thùy)
Tin học
(Hiếu)
Địa lí
(Cường)
Thể dục
(TúTH)
Sinh học
(Quyết)
Thể dục
(Tuệ)
Hóa học
(Ngọc H)
Lịch sử
(Thương)
Toán
(Long)
Toán
(Hòa T)
Địa lí
(Anh Đ)
CN
(D Anh)
CN
(Vấn)
GDQP
(Vượng)
Ngữ Văn
(Hà V)
Toán
(Huyền T)
Lịch sử(TC)
(Diệp)
Thể dục
(Cảnh)
Tiếng Anh
(Anh AV)
Tiếng Anh
(Dung)
CN
(Thuận S)
Tiếng Anh
(Mùi)
Tin học
(N Hoa)
Tiếng Anh
(Tứ)
Ngữ Văn
(Phương)
Toán
(Tuấn T)
Tin học
(Thanh tin)
Địa lí
(B Ngọc)
GDCD
(Tâm GD)
Tiếng Anh
(Thuận AV)
5 Sinh hoạt
(Tú L)
Sinh hoạt
(Hoàng)
Sinh hoạt
(HùngV)
Sinh hoạt
(HòaV)
Sinh hoạt
(Thư)
Sinh hoạt
(Thìn)
Sinh hoạt
(Ng Hùng)
Sinh hoạt
(T Hải)
Sinh hoạt
(Trường)
Sinh hoạt
(Tâm S)
Sinh hoạt
(AnhL)
Sinh hoạt
(Hiền S)
Sinh hoạt
(NThanh)
Sinh hoạt
(Huyền)
Sinh hoạt
(Hiền T)
Sinh hoạt
(Hợp)
Sinh hoạt
(Mỹ)
Sinh hoạt
(Hằng)
Sinh hoạt
(Trà)
Sinh hoạt
(Thúy)
Sinh hoạt
(Chương)
Sinh hoạt
(Hà H)
Sinh hoạt
(D Hùng)
Sinh hoạt
(Giang)
Sinh hoạt
(An)
Sinh hoạt
(Liên)
Sinh hoạt
(Kiền)
Sinh hoạt
(H Thanh)
Sinh hoạt
(Thông)
Sinh hoạt
(Huân)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 02-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn