Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 17/09/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Tiến Hòa Vật lý TC 10A(1), 10B(1) 2 2
Bùi Văn Quán Toán 12H(4) 4 4
Nguyễn Anh Tuấn GDCD 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1) 4 4
Đặng Văn Long Toán 12A(4), 12M(4) 8 8
Nguyễn Anh Tuấn T Sinh hoạt 12K(1) 14 14
Toán 12E(4), 12K(4), 11B(4)
CN 11B(1)
NGuyễn T Thanh Hải Toán 11C(3), 10E(4), 10G(4) 11 11
Lê Thế Thông Sinh hoạt 10A(1) 12 12
Toán 12C(3), 12I(4), 10A(4)
Võ Viết Chương Sinh hoạt 11A(1) 14 14
Toán 12B(4), 12G(4), 11A(4)
CN 11A(1)
Tôn Thị Quỳnh Giang Sinh hoạt 11D(1) 12 12
Toán 12D(4), 11D(4)
CN 11C(1), 11D(1), 11M(1)
Trần Đức Hiếu Tin học 12B(1), 12C(1), 12E(1), 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 11A(2), 11B(2), 11C(2) 14 14
Đinh Thị Hoa Tin học 11H(2), 11I(2), 10A(2), 10B(2), 10G(2), 10H(2) 12 12
NGuyễn Thị Thanh tin Tin học 12A(1), 12D(1), 11E(2), 11G(2), 11K(2), 11M(2) 10 10
Nguyễn Ngọc Anh Vật lý 12A(2), 12D(2), 12M(2), 11K(2) 9 9
CN 12A(1)
Hà Tiến Dũng Vật lý 12B(2), 12K(2), 11A(2), 11E(2) 9 9
CN 12B(1)
Dương Văn Anh Vật lý 11D(2), 11G(2), 10A(2), 10B(2), 10G(2), 10I(2), 10K(2) 14 14
Nguyễn Đình Tú Sinh hoạt 10M(1) 13 13
Vật lý 11B(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10H(2), 10M(2)
Hoàng Thị Thanh Sinh hoạt 11I(1) 13 13
Vật lý 12C(2), 12G(2), 11C(2), 11H(2), 11I(2), 11M(2)
Hồ Thị Thúy Hằng Sinh hoạt 11H(1) 8 8
CN 12C(1), 12D(1), 12G(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 11H(1)
Lại Năng Hà Sinh hoạt 11B(1) 13 13
Hóa học 12D(2), 12E(2), 12G(2), 12M(2), 11B(2), 11D(2)
Đinh Văn Ngọc Hóa học 11C(2), 11E(2), 11H(2), 11K(2), 11M(2), 10B(2), 10H(2) 14 14
Nguyễn Xuân Hoàng Sinh hoạt 12A(1) 6 6
Hóa học 12A(2), 10C(2)
Hóa TC 12A(1)
Vũ Quang Hợp Sinh hoạt 10E(1) 13 13
Hóa học 11A(2), 11G(2), 11I(2), 10D(2), 10E(2), 10K(2)
Nguyễn Hữu Trường Sinh hoạt 10B(1) 13 13
Sinh học 12G(2), 12M(2), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10I(1)
CN 10A(1), 10B(1), 10I(1), 10M(1)
Nguyễn Hùng Sinh hoạt 12H(1) 10 10
Sinh học 12C(2), 12H(2), 10D(1), 10G(1), 10K(1)
CN 10D(1), 10G(1)
Nguyễn Thị Thuận Sinh hoạt 11K(1) 10 10
Sinh học 11A(2), 11B(2), 11E(2), 11K(2)
CN 10K(1)
Nguyễn Văn Tường Sinh học 12D(2), 12K(2), 11D(2), 11G(2), 11H(2), 11M(2) 13 13
CN 10H(1)
Phan Thị Hiền Sinh học 12A(2), 12B(2), 12I(2), 11C(2), 11I(2) 12 12
CN 10C(1), 10E(1)
Mai Văn Quyết Sinh học 12E(2), 10E(1), 10H(1), 10M(1) 5 5
Phan Mẫn Tuệ Thể dục 11E(2), 11I(2), 11K(2), 10A(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2) 20 20
Dương Đức Cảnh GDQP 12A(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1) 19 19
Thể dục 12A(2), 12B(2), 12G(2), 12H(2)
Lê Quang Trung Thể dục 12C(2), 12D(2), 12E(2), 10B(2), 10K(2), 10M(2) 12 12
Trần Đức Liên Sinh hoạt 11G(1) 21 21
Thể dục 12I(2), 12K(2), 12M(2), 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11G(2), 11H(2), 11M(2)
Nguyễn Đình Vượng GDQP 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1) 19 19
Nguyễn Thị Tú 0 0
Nguyễn Văn Hòa Ngữ Văn 12E(3) 4 4
Ngữ văn(TC) 12E(1)
Nguyễn Thị Thanh Sinh hoạt 12C(1) 9 9
Ngữ Văn 12C(3), 12K(3)
Ngữ văn(TC) 12C(1), 12K(1)
Nguyễn Văn Hùng Sinh hoạt 10C(1) 9 9
Ngữ Văn 12M(3), 10C(3)
Ngữ văn(TC) 12M(1), 10C(1)
Nguyễn Mạnh Trà Sinh hoạt 10I(1) 11 11
Ngữ Văn 12A(3), 12D(3), 10I(3)
Ngữ văn(TC) 12D(1)
Nguyễn Thị Thùy Phương Ngữ Văn 12I(3), 11A(4), 11E(4), 11I(4) 16 16
Ngữ văn(TC) 12I(1)
Nguyễn Thị Lệ Thanh Ngữ Văn 12G(3), 12H(3), 11C(4) 13 13
Ngữ văn(TC) 12G(1), 12H(1), 11C(1)
Lê Thị Thùy Sinh hoạt 10K(1) 12 12
Ngữ Văn 11B(4), 11D(4), 10K(3)
Mai Thị Mỹ Ngữ Văn 10B(3), 10E(3), 10M(3) 9 9
Nguyễn Duy Hùng Sinh hoạt 11C(1) 13 13
Lịch sử 12D(2), 12E(2), 12H(2), 12K(2), 11C(1), 11D(1), 11G(1), 11H(1)
Võ Thị Thanh Tâm Sinh hoạt 12I(1) 9 9
Lịch sử 12C(2), 12G(2), 12I(2), 12M(2)
Lê Đình Thương Lịch sử 12A(2), 12B(2), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10H(1), 10K(1), 10M(1) 14 14
Sử TC 10C(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1)
Lê Ngọc Anh Sinh hoạt 12M(1) 5 5
Địa lí 12C(1), 12H(1), 12M(1)
Địa TC 12C(1)
Nguyễn Xuân Cường Địa lí 12D(1), 12G(1), 12K(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 10A(2) 12 12
Trần Thị Thúy Địa lí 11I(1), 11K(1), 11M(1), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2) 11 11
Nguyễn Thị Bích Ngọc Địa lí 12A(1), 12B(1), 12E(1), 12I(1), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10G(2) 14 14
Nguyễn Văn Thìn Sinh hoạt 12G(1) 16 16
GDCD 12E(1), 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1)
Võ Hải Tiếng Anh 12C(3), 12I(3), 12M(3), 11D(3) 12 12
Đào Thị Huyền Sinh hoạt 12D(1) 7 7
Tiếng Anh 12D(3), 12H(3)
Phan Thị Thư Sinh hoạt 12E(1) 13 13
Tiếng Anh 12B(3), 12E(3), 12G(3), 10K(3)
Nguyễn Thị Ngọc Anh Tiếng Anh 11A(3), 11E(3), 11I(3), 11K(3), 10M(3) 15 15
Phan Thị Thuận Tiếng Anh 12A(3), 12K(3), 11B(3), 11C(3), 11G(3), 11H(3) 18 18
Nguyễn Thị Tứ 0 0
Lê Thị Thùy Dung Tiếng Anh 10B(3), 10C(3), 10E(3), 10G(3), 10H(3) 15 15
Phạm Thị Hiền Toán 10B(4), 10K(4), 10M(4) 12 12
Trần Thị Ngọc Hà Sinh hoạt 10H(1) 10 10
Ngữ Văn 12B(3), 10D(3), 10H(3)
Bùi Phan Huân Sinh hoạt 12B(1) 12 12
Hóa học 12B(2), 10A(2), 10G(2), 10I(2), 10M(2)
Hóa TC 12B(1)
Bùi công Bình Vật lý 12E(2), 12H(2), 12I(2) 8 8
CN 12E(1), 12H(1)
Nguyễn Thị Hiền Hóa học 12C(2), 12H(2), 12I(2), 12K(2) 8 8
Trần Thị Thùy Dung Sinh hoạt 10G(1) 13 13
Ngữ Văn 11G(4), 11K(4), 10G(3)
Ngữ văn(TC) 10G(1)
Hà Thúy Hằng Sinh hoạt 11M(1) 12 12
Ngữ Văn 11H(4), 11M(4), 10A(3)
Nguyễn Thị Nga Toán 10H(4), 10I(4) 9 9
CN 11K(1)
Nguyễn Thị Thủy Toán 11I(4), 11K(4) 9 9
CN 11I(1)
Nguyễn Thị Hòa Toán 11G(4), 11H(4), 11M(4) 13 13
CN 11G(1)
Lê Thị Thảo Nguyên Sinh hoạt 10D(1) 13 13
Tiếng Anh 11M(3), 10A(3), 10D(3), 10I(3)
Lê Thái An Sinh hoạt 11E(1) 13 13
Toán 11E(4), 10C(3), 10D(4)
CN 11E(1)
Phạm Thị Thúy Hằng GDCD 11M(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1) 11 11
Trần Quốc Hương Lịch sử 11A(1), 11B(1), 11E(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10I(1) 14 14
Sử TC 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1)
Đặng Hoa Tin học 11D(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2) 14 14

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 14-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn