Tiến sĩ Lê Quảng Chí

Lê Quảng Chí (1451-1533) hiệu là Hoành Sơn tiên sinh, là Danh thần đời vua Lê Thánh Tông, nhà Lê sơ. Ông là người xã Thần Đầu, huyện Kỳ Hoaphủ Hà Hoaxứ Nghệ An, nay là xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 Ông đỗ đầu kỳ thi đình khoa Mậu Tuất (1478) và được vua phê chuẩn danh hiệu: "Đệ nhất giáp tiến sĩ, cập đệ đệ nhị danh" tức Đình nguyên Bảng nhãn, cùng với Trần Bích Hoành, Lê Linh (đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ tam danh),...  Ông làm quan đến chức Tả thị lang bộ lễ kiêm Đông các Đại học sỹ. Năm 60 tuổi, trí sỹ về quê mở trường dạy học, lấy hiệu là Hoành Sơn ( hay Lãm Sơn) tiên sinh.Ông mất 82 tuổi, được truy tặng Thượng thư . Dân làng đặt mộ ông dưới chân núi Hoành Sơn, lập đền thờ ở Thần Đầu. Trước tác của ông còn lưu lại một số bài thơ chép trong sách: Toàn Việt thị lục và Văn Minh cổ xuý. Cuốn sau (VMCX) gồm một số bài nguyên xướng của Lê Thánh Tông và một số bài họa của Thân Nhân Trung và ông (LQC).

Ngày nay tại xã Kỳ Phương, quê hương ông có đền thờ hai anh em Lê Quảng Chí và Lê Quảng Ý và đã được Bộ Văn hóa- Thông tin xếp hạng di tích Lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

                     

Nơi cửa biển Thần Đầu có hai ngôi miếu thờ hai anh em ông, tục gọi là “Miếu Trạng nguyên”. Trong miếu có hai câu đối:

Nguyên văn:

 “一  門 科 甲 難 兄 弟,
双 廟 英 灵 自 古 今”.

Phiên âm:

“Nhất môn khoa giáp nan huynh đệ,
Song miếu anh linh tự cổ kim”.

Nghĩa:

“Một nhà anh em ông đều tài giỏi khó biết ai hơn ai,
Hai miếu anh linh từ xưa đến nay”.

Hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị có bài: “Thần Đầu song miếu” (Hai ngôi miếu cửa biển Thần Đầu) cảm niệm:  

Nguyên văn:

一 門 兄 及 弟,
千 古 廟 姇 民.
科 甲 雖 真 愧,
聪 明 始 位 神.
必 能 生 正 气,
起 但 則 文 人.
我 學 滈 然 氧,
灵 台 悟 位 真.

Phiêm âm:

Nhất môn huynh cập đệ,
Thiên cổ miếu ư dân.
Khoa giáp tuy chân quí,  
Thông minh thủy vị thần.
Tất năng sinh chính khí,
Khởi đãn tắc văn nhân.
Ngã học hạo nhiên dưỡng,
Linh đài ngộ vị chân.

Dịch nghĩa:

Anh em cùng một cửa,
Hương khói đượm tình dân.
Khoa bảng ai không quí,
Thông minh mới gọi thần.
Chắc hẳn đầy khí phách,
Đâu phải chỉ thơ văn.
Ta nuôi lòng cương trực.
Giác ngộ chưa đủ phần.