BAN GIÁM HIỆU

 

Hiệu trưởng : Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh : 21/01/1981
Quê quán : Xã Yên Hồ - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay:  Phường Kỳ Long - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Chuyên ngành : Thạc sỹ QLGD
Điện thoại cơ quan: 0983.108.675
Email: nguyenanhtuan@hatinh.edu.vn 

Phó hiệu trưởng: Bùi Văn Quán
Ngày sinh : 02/06/1978
Quê quán : Xã Kỳ Phú - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay : TT Kỳ Anh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Chuyên ngành : Thạc sỹ Toán
Điện thoại : 0912231769
Email:
BVQ1975@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hòa
Ngày sinh: 02/07/1980
Quê quán: Kỳ Phương – Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay:Kỳ Phương – Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Chuyên ngành: Thạc sỹ Ngữ văn
Điện thoại :
094.111.6668
Email: Hoangakp@gmail.com